Ogłoszenia Radom na 16m.pl > Praca > Praktyki > Rekrutacja na kurs i staż w zawodzie Spawacz TIG

Archiwalne: Rekrutacja na kurs i staż w zawodzie Spawacz TIG

09.05.2019


Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego zaprasza do udziału w projekcie „Mazowieckie CENTRUM ROZWOJU Zawodowego NEET” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
• osoba w wieku 15-29 lat
• osoba zamieszkująca na terenie województwa mazowieckiego
• osoba bierna zawodowo, osoba bezrobotna niezarejestrowana w urzędzie pracy
• osoba należąca do osób z kategorii NEET oraz wpisująca się do jednej z poniżej wymienionych grup:
• osoba o niskich kwalifikacjach
• osoba długotrwale bezrobotna
• osoba z niepełnosprawnościami
• osoba bezrobotna lub bierna zawodowo nienależąca do żadnej z ww. grup
Oferujemy:
• Identyfikacja potrzeb Uczestników projektu – opracowanie IPD (indywidualnego planu działania) dla każdego Uczestnika projektu, przez doradcę zawodowego,
• Indywidualne Pośrednictwo Pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby
• Szkolenia w zawodzie: SPAWACZ METODA TIG
• Stypendium szkoleniowe
• 3 miesięczne staże zawodowe
• Stypendium stażowe
• Zwrot kosztów dojazdu dla uczestników dojeżdżających na staże i szkolenia zawodowe,
• Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do 7 lat lub osobą zależna dla uczestników szkoleń
• Dodatek do wynagrodzenia dla opiekuna stażysty.
Szkolenia teoretyczne i praktyczne m.in. będą dotyczyć:
- ogólnej wiedzy o spawalnictwie
- BHP
- doborze parametrów
- używanych materiałach i ich jakości
- wykorzystywaniu urządzeń.
Terminy rekrutacji, dokumenty rekrutacyjne oraz więcej informacji o projekcie:
- na stronie mlodzicentrum.pl
-w biurze projektu ul. Grzecznarowskiego 2, pok. 411, 26-600 Radom

20 zł